Hydroizolace základů staveb

Naší další aplikační doménou je hydroizolace spodních staveb.

Zde klademe po dohodě s vyššími dodavateli a investory značný důraz na použité technologie. Používáme osvědčené materiály. Technologie konzultujeme před započetím prací s dodavateli materiálu i autory projektové dokumentace.

Návrh skladeb rozlišujeme dle funkce hydroizolace spodní stavby:

Hydroizolace proti tlakové vodě

Zde používáme technologii souvrství modifikovaných pásů, folií PVC, stěrkových izolací.

Modifikované pásy navrhujeme min. ve dvou vrstvách, v případě založení stavby pod hladinou spodní stavby, doporučujeme investorovi použití tří vrstev.

U folií z mPVC, lze použít tzv. kontrolní systém. Vzhledem k jeho finanční náročnosti je možné použití jednovrstvého systému, o tl. 2mm se zdvojením folie u koutů rohů, v dilatacích pod nosnými zdmi.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti

Zde postačí použít modifikovaný pás v jedné vrstvě, či folii PVC o tl. 0,8-1mm, nebo folii na bázi polyetylenu, i o tl. 0,6mm. Ovšem je třeba zvážit, zda základová deska je nad terénem nebo pod ním. Potom má vliv na použití technologie stékající dešťová voda.

Progresivní metodou používání hydroizolací, jsou izolace stěrkové. Mezi nejvíce aplikované patří na cementové bázi, s oblibou používané proti vzlínavé vodě při izolaci soklů a obvodových částí budov pod zásypem.

Hydroizolace folií

Hydroizolace modifikovanými pásy